Cung Phu Thê Có Đào Hoa

12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Đào Hoa Cung Phu Thê Sẽ Thế Nào?

Học sinh hỏi: nếu như cung Phu Thê có đào hoa, là bản thân ngoại tình sao, hay là thê tử ngoại tình vậy?

Vương Đình Chi nói cung Phu Thê của nam mệnh có Liêm Trinh thấy đào hoa, là nam tính bản thân ngoại tình, như vậy cung Phu Thê của nữ mệnh có Liêm Trinh gặp được đào hoa, là bản thân ngoại tình hay là phối ngẫu ngoại tình vậy?

Lệnh Đông Lai trả lời: cái vấn đề này hỏi rất hay。 Vương Đình Chi giảng cung Phu Thê của nam nhân có Liêm Trinh thấy đào hoa, đại biểu là nam tính bản thân ngoại tình, ở đây nói không có sai。

Ngoài ra, cung Phu Thê của nữ nhân có Liêm Trinh thấy đào hoa, cũng thường thường biểu thị phối ngẫu ngoại tình, không đại biểu bản thân ngoại tình。 Nhưng mà, nếu như cung Phu Thê có đào hoa, mà cung Phu Thê còn đồng thời là cung Thân (身) mà nói, như vậy hai người đều sẽ ngoại tình (vấn đề có trước sau), điều này thông thường là sẽ không tốt đó。

Đương nhiên, chúng ta cũng không thể trực tiếp nói người ta nhất định sẽ có ngoại tình, cần phải khéo léo mà nhắc nhở đối phương。 Tại bất luận là xã hội cổ đại, hay là xã hội hiện đại, nam tính ngoại tình đều không tính là việc gì lớn, chỉ cần ảnh hưởng nhỏ đối với hôn nhân, có thể chịu được thì chịu thôi。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *